Vintage PUPPIES V

Samoyeds in Dogdom, May 1918
Dogdom, June 1918
Dogdom, July 1918
Dogdom, July 1918

Bonus pic of mama:

Dogdom, July 1918
Dogdom, August 1918
Dogdom, October 1918
Maltese pups in Dogdom, November 1918
Dogdom, November 1918
Dogdom, December 1918
Dogdom, December 1918
Dogdom, December 1918
Dogdom, December 1918
Dogdom, July 1918

Leave a Reply